Author Archive: admin

זכאות לשכר ופיצויים על הפרת חוזה עבודה

זכאות לשכר מכח: חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסדר קיבוצי,חוזה עבודה, נוהג המשך תשלום שכר – צו עשה זמני פסק: אין מקום ליתן צו עשה זמני, שעניינו המשך תשלום משכורת, שעה שנסתיימו יחסי העבודה ואי-הזכאות לאותה משכורת אינה שנויה במחלוקת…
Read more

תקנות פיצויי פיטורים

רכיבי השכר בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6, 8, 13, ו-33 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. (א) הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה לענין תקנות אלה הם: (1) שכר יסוד; (2) תוספת…
Read more

פרק חמישי: הפסקות

הפסקות (תיקונים – 5, 9) 20. (א) ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל-3/4 שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ההפסקה היא של חצי…
Read more

זכאות לשכר ופיצויים על הפרת חוזה עבודה

פיצויים על הפרת חוזה עבודה חוזה עבודה לתקופה קצובה – סגירת מפעל – סיכול – פיצויים – חישוב עובדות: העובד הועסק ע”י המעבידה במפעלה עפ”י חוזה לתקופה קצובה. לפני תום מועד תקופת החוזה סגרה המעבידה את המפעל מחמת קשיים כלכליים,…
Read more

חוק דמי מחלה, תשל”ו-1976

הגדרות (תיקונים – 2) 1. בחוק זה – “הסכם קיבוצי” – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי”ז-1957, בין שנעשה והוגש לרישום לפי החוק האמור ובין אם לאו, או הסדר קיבוצי אחר, לרבות צו הרחבה לפי החוק האמור; “עובד” –…
Read more

החזרה לעבודה

פיטורים – ביטול – החזרה לעבודה – שיהוי פסק: עת עותרים לביטול פיטורים ולהחזרה לעבודה – הזמן שחלף, בין הפיטורים ובין הפניה לבית הדין, היא גורם רב משקל עת בא בית הדין להחליט אם ליתן את הסעד שלו עותרים או…
Read more

סעיפים 61א-61ו, 78א בטלים

הגדרות (תיקונים – 13) – בטל 61א. בפרק זה – “ההסכם”, “האזור”, “שטחי זעה ויריחו” ו”היטל השוואה” – כמשמעותם בחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ”ה-1994. “עובד” – עובד שמקום מגוריו הקבוע…
Read more

הגבלה על חופש העיסוק

מקום בו קיים הסכם המגביל את חופש עיסוקו של עובד, ונקבע פרק זמן להגבלה, יבחן בית הדין את סבירות ההגבלה ויאזנה ככל הנחוץ בהתחשב: בחוקי היסוד ובזכויות היסוד; חוק יסוד: חופש העיסוקדב”ע נא/173, 3-165, קריסטל בע”מ נגד יעקב בקשי גולן…
Read more

חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963

התפטרות – אקט חד צדדי פסק: התפטרות אינה “חוזה” חדש הדורש קיבול בעקבות הצעה. התפטרות כפיטורים, הינה ביטול חוזה וזה יכול להעשות על ידי אקט חד צדדי של המבטל. דב”ע מג/3-51, יהודה כהן נגד מדינת ישראל. התפטרות – סרוב להעביד…
Read more

ג. נוסח אישורים לענין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

(ראה הודעה על ביטול אישורים להלן) ענף הבניין, עובדים תושבי השטחים צו בדבר אישור תשלום במקום פיצויי פיטורים בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963, אני מאשר בזה, כי תשלומיהם של המעבידים בענף הבנין בישראל המיועדים לפיצויי פיטורים…
Read more