Monthly Archive: December 2013

ב. הודעה על תנאים מצויים למתן אישור

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג-1963 (להלן – החוק), אני מודיע כי מעביד הממלא אחר כל התנאים שבהודעה זו יהא זכאי לאישור לפי הסעיף האמור; אולם לא יינתן אישור כאמור אם נסיבותיו המיוחדות של המקרה יצדיקו זאת,…
Read more