Monthly Archive: June 2008

הגבלה על חופש העיסוק

ה. סודות עיסקיים, מקצועיים, מסחריים החובה המוטלת על עובד לשמור על סודותיו המסחריים של מעסיקו נובעת: מהוראות החוק; מיחסי הנאמנות בין השניים ומתניית הגבלת עיסוק בחוזה העבודה האישי. סודות מסחריים שייכים למעביד ואין העובד רשאי להעבירם למעביד אחרדב”ע (ע”ע) 164/99,…
Read more