Monthly Archive: October 2007

חוק פיצויי פיטורים – תכליות – זכות לפיצויי פיטורים בלא שמתקיימים יחסי עובד ומעביד

פסק: (א) תכליותיו העיקריות של חוק פיצויי פיטורים הן: (1) פיצויי פיטורים כתחליף פנסיה – על פי תכלית זו לעובד הפורש משוק העבודה והופך “גימלאי” מובטחת הכנסה. תכלית זו עולה מסעיפים 11(ה) ו-14 לחוק פיצויי פיטורים; (2) פיצויי פיטורים כהכנסה…
Read more