Monthly Archive: July 2007

הנחיות ועזרה למשתמש

האתר “משפט העבודה האישי והקיבוצי” מציג למשתמש בצורה ידידותית ברורה ונוחה חוקים, מאמרים והטפסים של משפט העבודה בצירוף ההלכות העיקריות שנפסקו מפי הערכאות השונות בתוספת פירוט תמציתי של העובדות עליהן מבוססים פסקי הדין, באופן קל וממוקד בכל רזולוציה נדרשת. האתר…
Read more