Monthly Archive: February 2006

פרק חמישי: הפסקות

הפסקות (תיקונים – 5, 9) 20. (א) ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל-3/4 שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ההפסקה היא של חצי…
Read more

זכאות לשכר ופיצויים על הפרת חוזה עבודה

פיצויים על הפרת חוזה עבודה חוזה עבודה לתקופה קצובה – סגירת מפעל – סיכול – פיצויים – חישוב עובדות: העובד הועסק ע”י המעבידה במפעלה עפ”י חוזה לתקופה קצובה. לפני תום מועד תקופת החוזה סגרה המעבידה את המפעל מחמת קשיים כלכליים,…
Read more