Monthly Archive: December 2005

חוק דמי מחלה, תשל”ו-1976

הגדרות (תיקונים – 2) 1. בחוק זה – “הסכם קיבוצי” – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי”ז-1957, בין שנעשה והוגש לרישום לפי החוק האמור ובין אם לאו, או הסדר קיבוצי אחר, לרבות צו הרחבה לפי החוק האמור; “עובד” –…
Read more