Monthly Archive: November 2004

סעיפים 61א-61ו, 78א בטלים

הגדרות (תיקונים – 13) – בטל 61א. בפרק זה – “ההסכם”, “האזור”, “שטחי זעה ויריחו” ו”היטל השוואה” – כמשמעותם בחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ”ה-1994. “עובד” – עובד שמקום מגוריו הקבוע…
Read more