Monthly Archive: December 2003

הגבלה על חופש העיסוק

מקום בו קיים הסכם המגביל את חופש עיסוקו של עובד, ונקבע פרק זמן להגבלה, יבחן בית הדין את סבירות ההגבלה ויאזנה ככל הנחוץ בהתחשב: בחוקי היסוד ובזכויות היסוד; חוק יסוד: חופש העיסוקדב”ע נא/173, 3-165, קריסטל בע”מ נגד יעקב בקשי גולן…
Read more