Monthly Archive: August 2003

חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963

התפטרות – אקט חד צדדי פסק: התפטרות אינה “חוזה” חדש הדורש קיבול בעקבות הצעה. התפטרות כפיטורים, הינה ביטול חוזה וזה יכול להעשות על ידי אקט חד צדדי של המבטל. דב”ע מג/3-51, יהודה כהן נגד מדינת ישראל. התפטרות – סרוב להעביד…
Read more