תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות),

במדינת ישראל ישנם חוקה ברורה ומסודרת. אז קבלו חוק נוסף: הזמנות לחתונה חייבות להיות יוקרתיות, מעוצבות ומדהימות, כדי של-כ-ל המוזמנים יתחשק לקחת חלק באירוע! prettypaper מזמינה אתכם לבחור הזמנה מדהימה לאירוע חשוב ומיוחד.

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5(3), 6, 7 ו-42 לחוק עבודת הנוער, תשי”ג-1953, (להלן החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה לעניני נוער עובד, אני מתקינה תקנות אלה:

עבודות אסורות

1. לא יעביד אדם נער בעבודות, בתהליכי הייצור או במקומות עבודה כמפורט בתוספת; הוראה זו לא תחול על העבדת נער לפי חוק החניכות, התשי”ג-1953, או במרכז להכשרה מקצועית כמשמעותו בסעיף 1(ב)(3) לחוק, הכל בהתאם לתכנית החניכות למקצועות או בהתאם לתכנית ההכשרה של אותו מרכז.

העבדת נוער לפי היתר

2. על אף האמור בתקנה 1 רשאי מפקח העבודה הראשי להתיר העבדת נער בעבודה פלונית, במקומות, בתנאים ובהגבלות שקבע בהיתר, אם היא חיונית, לדעתו, להכשרה מקצועית של הנער.

שמירת דינים

3. תקנות אלו באות להוסיף על התקנות בענין אי התאמת נער להיות עובד בעבודות או בחומרים מסויימים, שהותקנו מכוח פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש”ל-1970.

ביטול

4. תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשי”ד-1954, בטלות.

תוספת
(תקנה 1)

חלק ראשון: גורמים מכניים אחרים

1. העברת חפצים ממקום למקום שלא על-ידי כלי הרמה מכני אלא אם כן נתקיימו ההגבלות האלה:
(1) לגבי נער –
במשך שעתיים ביום לכל היותר, אם כל מטען אייו עולה על 12.5 ק”ג; נעשית העבודה בעזרת מריצה – אם משקל המטען, כולל משרל המריצה אינו עולה על 50 ק”ג.
(2) לגבי נערה –
במשך שעתיים ביום לכל היותר, אם כל מטען אייו עולה על 8 ק”ג.
2. עבודה תת קרקעית במכרה.
3. התקנה, חפירה או בניה של באר, בור שופכין או מנהרה, תיקון של אלה או ניקוים, וכן עבודה בתוך רשת צינורות ביוב.
4. ריתוך אוטוגני וחשמלי וכן ריתוך בחמצן או בגז אחר וכל עבודה הקשורה בזאת.
5. ייצור ןעיבוד חומרי נפץ, זיקוקין די-נור, פצצים ותחמושת והטיפול באלה, לרבות אחסנתם.
6. ניקוי מנוע, ממסרה או חלק מאלה כשהם בתנועה, וכן ניקוי חלק של כל מכונה אם הניקוי יעמיד את הנער בפני סכנת פגיעה על-ידי אותה מכונה או מכונה סמוכה.
7. העתקה או חיבור של קטרים וקרונות רכבת והפנייתם.
8. מתן איתות והפעלה של מכונת הרמה כמשמעותה בסעיף 79 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסל חדש], התש”ל-1970, לרבות עגורן צריח, עגורן נייד, עגורן גשר עילי, עגורן שער, עגורן להעמסה עצמית ומחפר ובכפוף להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ”ג-1992).
9. עבודה במכונות ובמיצקנים כמפורט להלן:
(1) מכבש אכצנטרי; מכבש כיפוף; כבש ערגול; מכבש חיכוך;
(2) מכונת גזירה; מכונת חיתוך; מכונת גליוטינה המונעת בכוח מכני;
(3) מכונת גלילים, לרבות מעגילה ומכונת לישה, למעט מכונת לישה בעלת זרוע לישה אחת;
(4) מקצצת בשר; מקצצת ירק או תבן;
(5) מסחט צנטרפוגלי;
מכבש או מכונה לדיפוס (moulding) המופעלים הידראולי או פנאומטי;
(6) משור עגול; משור סרט אקדח-מסמור;
(7) מכונת הקצעה ומכונת גיוץ המשמשים לעיבוד עץ;
מכונה רב תכליתית המבצעת אחד או יותר מהפונקציות האמורות לעיל.
10. עבודה במכונה או המכשיר שלחלקו הפעיל ניתנת תנועת-רטט בכוח פנאומטי;
11. עבודה במקום מוקף כמשמעותו בסעיף 88 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש”ל-1970;
12. שריפת סיד או גבס;
13. ייצור ועיבוד חומרים הקלים להתלקח;
14. הסקת דוד קיטור וכן השגחה על דוד קיטור או על מכונת קיטור.
חלק שני: גורמים פיסיקליים

1. עבודה במכשירים פולטי קרינת לייזר (Laser) למעט מכשירים המסווגים בדרגה I על פי הגדרתם בתקן ישראל;
2. עבודה במכשירי קרינה מיננת ובחומרים רדיו אקטיביים או עבודה שבה עלול הנער להיות נתון להשפעת קרינה מיננת.
3. עבודה במקומות שבהם הטמפרטורה חורגת מתחומי הטמפרטורה 40oC-4 oC.
4. עבודה במקום שהאוויר בו דחוס (Compressed air) לרבות צלילה מקצועית.
חלק שלישי: גורמים כימיים
1. עבודה ב-
(1) ממיסים אורגניים;
(2) חומרי הדברה לסוגיהם;
(3) פורמלהיד ואתילן אוכסיד;
(4) אפלטוקסינים;
(5) שמנים מינרליים לרבות זפת, פיח, ביטומן, ועטרן;
(6) חומרים מאכלים לרבות חומצות ובסיסים בריכוז גבוה.
(7) יצור סיגריות וסיגרים וטיפול בעלי טבק.
2. עבודה בתהליך שבו עלול הנער להיות נתון להשפעת חומר בלתי אורגני מזיק במיוחד, פחמן דו גפריתי, חומצה הידרו ציאנית, מימן גפריתי, כלור, ברום ופלואור.
חלק רביעי: גורמים ביולוגיים

1. בורסקאות לרבות עבודת הכנה, עבודת עזר, צביעת עורות וכל עבודה שיש בה מגע עם שלחים אף אם הינה קשורה בבורסקאות.
2. עבודה במחלקות בתי חולים שבהם קיימת סכנת הידבקות במחלות זיהומיות.
3. עבודה בבתי חולים ומרפאות לחולי נפש.
4. עבודה במעבדות למיקרוביולוגיה.
5. טיפול בגופות נפטרים והעברתן.
6. עבודה במנפטות ובמטוויות כותנה.
7. עבודה בבית מטבחיים.

חלק רביעי: גורמים ביולוגיים

1. בורסקאות לרבות עבודת הכנה, עבודת עזר, צביעת עורות וכל עבודה שיש בה מגע עם שלחים אף אם הינה קשורה בבורסקאות.
2. עבודה במחלקות בתי חולים שבהם קיימת סכנת הידבקות במחלות זיהומיות.
3. עבודה בבתי חולים ומרפאות לחולי נפש.
4. עבודה במעבדות למיקרוביולוגיה.
5. טיפול בגופות נפטרים והעברתן.
6. עבודה במנפטות ובמטוויות כותנה.
7. עבודה בבית מטבחיים.

פורסם בק”ת התשנ”ו, עמ’ 243.
תיקונים: ק”ת התשס”א, עמ’ 535 (תחילה 8.4.01)