ה. מתוך תקנון עבודה – הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב, ביום 19 בספטמבר 1962

בין התאחדות בעלי התעשיה בישראל מחלקת העבודה.
לבין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל – המחלקה לאיגוד מקצועי, המדור לפועלי התעשיה.

12. על כל עובד לדייק ולבוא בזמן לעבודה.
איחר עובד לעבודה יותר מפעמיים תוך תקופה של שלושה חדשים – יתקיים – לפי דרישת ההנהלה בירור בקשר אליו בין ההנהלה ונציגות העובדים. עובד אינו זכאי לתשלום עבור זמן האיחור לעבודה.
31. העובד חייב לשמור על סודות המפעל ואסור לו לגלותם.
הביטוי “לגלות” פירושו במישרין או בעקיפין;
כסודות של המפעל יש לראות:
א. סודות שאדם סביר יכול להבין שגילויים עלול להביא נזק למפעל.
ב. כל נושא בתחום טכני ו/או מסחרי שההנהלה תביא לידיעת העובדים בתור סודיים.
ג. כל הסודות שהוגדרו כסודות בחוקי המדינה.
45. אסור לעשן בביהח”ר או בכל מקום אחר שבו נקבע ע”י ההנהלה במפורש כי העשון אסור בו; ההנהלה תקבע בהתייעצות עם נציגות העובדים מקום בו העשון מותר.
51. עשה עובד אחת מאלו:
א. עזב מקום עבודתו בזמן העבודה בלי רשות או בלי סיבה סבירה;
ב. נעדר מעבודתו בלי רשות ובלי סיבה סבירה;
ג. עישן במפעל שלא במקום המיועד לכך (סעיף 45);
ד. איחר לעבודה (ראה סעיף 12);
יהיה צפוי:
א. להתראה בכתב עם או בלי הודעה בלוח המודעות;
ב. לקנס כספי עד לשיעור שכר חצי יום עבודה;
ג. להפסקת עבודה ללא תשלום עד ליומיים;
52. עשה עובד אחת מאלו:
א. לא ציית להוראות ההנהלה בקשר לעבודה;
ב. עבד במקום אחר בלי רשות מאת ההנהלה;
ג. היכה, התקוטט או גרם לאלה;
יהיה צפוי:
א. לקנס כספי;
ב. להפסקה זמנית של העבודה ללא תשלום;
ג. לפיטורים מהעבודה עם הודעה מוקדמת ועם תשלום פיצויי-פיטורים;
ד. לפיטורים מהעבודה בלי הודעה מוקדמת ועם תשלום פיצויי-פיטורים;
53. עשה העובד אחת מאלו:
א. הפר משמעת באופן חמור;
ב. גרם להכאות במפעל שתוצאותיהן חמורות;
ג. גנב, מעל או חיבל במהלך התקין של העבודה;
ד. קלקל חומרים, מכשירים או מכונות במזיד;
ה. בזבז חומרים בזדון;
ו. מסר סודות המפעל (ראה סעיף 31 לעיל);
ז. עישן במפעל או בחלק ממנו בו העישון קשור בסכנה והודע על כך לעובדים;
ח. עבד במקום אחר ללא רשות מאת ההנהלה, ויש בכך משום גרימת נזק למפעל;
יהיה צפוי:
א. להפסקת עבודה זמנית ממושכת ללא תשלום;
ב. לפיטורים ללא הודעה מוקדמת ו/או שלילה חלקית של פיצויי פיטורים;
ג. לפיטורים ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים.
55. א. הישנות עבירה על התקנון תגרום להחמרת האחריות האמורה לעיל.
ב. הנהלת המפעל ונציגות העובדים, הועדה הפריטטית או הבוררות – הכל לפי הענין – ידונו ויחליטו על האחריות – שיש להטיל על העובד בענינים שלא פורטו בתקנון זה או שפורטו בו והאחריות לגביהם לא נקבעה לעיל.
ג………………………………………………………………………………………
ד………………………………………………………………………………………

בירחון משרד העבודה, עבודה וביטוח לאומי, שנה כב גליון 5 (246) מיום 15.5.70, פורסם כלהלן:
ב) ההסכם הקיבוצי לענין סעיף 17 לחוק פיצויי הפיטורים, תשכ”ג-1963:
לפי בקשת רשם בית-הדין הארצי לעבודה, ניתן אישור מכוח סעיף 18 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963 לפיו ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים לעניין סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים הוא ההסכם שנחתם ביום 19 בספטמבר 1962, בין התאחדות בעלי התעשייה לבין ההסתדרות הכללית של העובדים.
עותק ההסכם האמור מצוי במזכירויות של בתי-הדין לעבודה.

מתוך הסכם קיבוצי כללי
בדבר עדכון תקנון העבודה (מיום 19.9.1962)
שנערך ונחתם בת”א, ביום 18.6.78

מספר רישום 78/7028

נספח לזכ”ד – הסכם קיבוצי כללי מיום 18.6.78
פירוט השינויים בתקנון העבודה

הנוסח החדש של הסעיפים הבאים בתקנון העבודה המעודכן יהיה כדלקמן: (להלן מובאים רק אותם סעיפים המתייחסים לסעיפים שצוטטו מתוך התקנון המקורי).

סעיף 51 עשה עובד אחת מאלו:

א. עזב מקום עבודתו בזמן עבודה בלי רשות או בלי סיבה סבירה;
ב. נעדר מעבודתו בלי רשות ובלי סיבה סבירה;
ג. עשן במפעל שלא במקום המיועד לכך (סעיף 45);
ד. אחר לעבודה (ראה סעיף 12);

יהיה צפוי:

א. להתראה בכתב/עם או בלי הודעה בלוח המודעות;
ב. לקנס כספי עד לשעור שכר יום עבודה;
ג. להפסקת עבודה ללא תשלום עד לשלושה ימים;

סעיף 52 עשה עובד אחת מאלו:

א. לא ציית להוראות ההנהלה בקשר לעבודה;
ב. עבד במקום אחר בלי רשות מאת ההנהלה;
ג. הכה, התקוטט או גרם לאלה;
ד. החתים את כרטיס הנוכחות של עובד אחר;
ה. העלים תוצרת המפעל, או העבירה למשמרת אחרת, או לאדם אחר, כדי לזכות בכך בטובת הנאה;
ו. ניצל לרעה תעודת מחלה שקיבל;

יהיה צפוי:

א. לקנס כספי;
ב. להפסקה זמנית של העבודה ללא תשלום;
ג. לפיטורים מהעבודה עם הודעה מוקדמת ועם תשלום פיצויי פיטורים;
ד. לפיטורים מהעבודה בלי הודעה מוקדמת ועם תשלום פיצויי פיטורים;

סעיף 53 עשה עובד אחת מאלו:

א. הפר משמעת באופן חמור;
ב. גרם להכאות במפעל שתוצאותיהן חמורות;
ג. גנב מעל או חבל במהלך התקין של העבודה;
ד. קלקל חומרים, מכשירים או מכונות במזיד;
ה. בזבז חמרים בזדון;
ו. מסר סודות המפעל (ראה סעיף 31 לעיל);
ז. עישן במפעל או בחלק ממנו בו העשון קשור בסכנה והודע על כך לעובדים;
ח. עבד במקום אחר ללא רשות מאת ההנהלה ויש בכך משום גרימת נזק למפעל;
ט. עבד במקום אחר בתקופה בה נעדר מהעבודה מחמת מחלה או תאונה;
י. עבר עבירה פלילית חמורה.

יהיה צפוי:

א. להפסקת עבודה זמנית ממושכת ללא תשלום;
ב. לפיטורים ללא הודעה מוקדמת ו/או שלילה חלקית של פיצויי פיטורים;
ג. לפיטורים ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים.