הנחיות ועזרה למשתמש

האתר “משפט העבודה האישי והקיבוצי” מציג למשתמש בצורה ידידותית ברורה ונוחה חוקים, מאמרים והטפסים של משפט העבודה בצירוף ההלכות העיקריות שנפסקו מפי הערכאות השונות בתוספת פירוט תמציתי של העובדות עליהן מבוססים פסקי הדין, באופן קל וממוקד בכל רזולוציה נדרשת.

האתר מחולק ל – 3 מחיצות

מחיצה ראשונה: מאמרים
במחיצה זו מובאים מאמרים נבחרים מתחום דיני העבודה, שחוברו על ידי עו”ד נחמיה גוטמן-שופט בדימוס.המאמרים מלווים בהערות שוליים בהן נקובים סימוכין עליהם מושתת המובא במאמרים.

מחיצה שניה: חוקים, תקנות ותמציות
הפרקים במחיצה זו ערוכים לפי חוקי העבודה ולפי נושאים במשפט העבודה. הפסיקה ובחלק ניכר אף עובדות המקרה, שנדון בפסק הדין, מובאים ברצוף לסעיפים בחוקים. חקיקת המשנה (תקנות, צווים והודעות) מובאת בדף נפרד בסיומו של כל חוק. במקומות רבים הקלקה על שם פסק הדין תוביל לפסק הדין המקורי והמלא.

מחיצה שלישית: טפסים
במחיצה זו כלולים טפסים שונים של כתבי: תביעה; הגנה וערעור בנושאי: שכר עבודה; פיצויי פיטורים; קצבה; גימלאות ותעסוקה. בשולי הטפסים המובאים בספר צויינו מראי המקום של החיקוקים וההלכות בהם ניתן להעזר בעת מילוי אותם טפסים, וכן טפסים רלוונטיים אחרים. בשלב זה אין באתר “קישורים” המאפשרים העלאת החיקוקים וההלכות, כאמור לעיל באמצעות הקשה. אפשרות כאמור מצויה בתקליטור “מדריך להגשת תביעות” שתכולתו מפורטת ב”חנות האתר”.