ג. נוסח אישורים לענין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

(ראה הודעה על ביטול אישורים להלן)
ענף הבניין, עובדים תושבי השטחים
צו בדבר אישור תשלום במקום פיצויי פיטורים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963, אני מאשר בזה, כי תשלומיהם של המעבידים בענף הבנין בישראל המיועדים לפיצויי פיטורים לעובדיהם שהם תושבי השטחים המוחזקים, למדור התשלומים של שירות התעסוקה, יבואו במקום פיצויי פיטורים לעובדים כאמור.
פורסם בי”פ תשל”ג, עמ’ 1628.

ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ ישראל
צו בדבר אישור תשלומים לקופת תגמולים כפיצויי פיטורים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963, אני מאשר בזה כי תשלומי ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן – המעביד), בעד עובדיהן לקופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע”מ (להלן – קופת תגמולים), או לקרן מקפת – מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע”מ, יבואו במקום פיצויי פיטורים לגבי עובדים כאמור, בסייגים אלה:

1. הוראות צו זה לא יחולו לגבי עובד ששולמו לגביו תשלומים לקופת התגמולים אלא אם משתלמת לו או לשאיריו פנסיה מהמעביד או מקופת התגמולים;
2. הוראות צו זה אינן באות לגרוע מזכותו של עובד הזכאי לקבל תשלומים בהתאם לחוקת העבודה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל, בנוסף לפנסיה.
פורסם בי”פ, התשמ”א, עמ’ 2277.

חבר במושב ובעל משק חקלאי בו
צו בדבר אישור תשלום לקופת תגמולים כפיצויי פיטורים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963, אני מאשר כי תשלומים של מושב עובדים לתגמולים במושבים בע”מ (תכנית לקרן פיצויי פיטורים) עבור עובד חבר במושב ובעל משק חקלאי בו, בשיעור שנקבע בהסכם בכתב בין המושב לבין העובד – יבואו במקום פיצויי פיטורים לעובד כאמור.
פורסם בי”פ, תשכ”ד, עמ’ 1651.

מוסדות חינוך על יסודי
צו בדבר אישור תשלום לקופת תגמולים כפיצויי פיטורים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963, אני מאשר כי –

1. תשלומי מעביד בעד עובד במוסד חינוך על-יסודי ל”מבטחים”, מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע”מ (להלן – הקרן) יבואו במקום פיצויי פיטורים לעובד כאמור, בכפוף לסייג שבסעיף 2.
2. סעיף 1 לא יחול על סכום פיצויי פיטורים במידה שהוא עולה על סכום שהעובד היה זכאי לקבלו מהקרן מתשלומי מעבידו – או גם מתשלומי מעביד קודם שלגביו ניתנה התחייבות לפי פסקה (2) שלהלן – אילו מימש את זכויותיו בקרן; ואולם סייג זה לא יחול בכל אחד מאלה:
(1) אם העובד או שאיריו זכאים לקיצבה מהקרן;
(2) אם המעביד המציא לעובד תוך שנה מיום ניתוק יחסי העבודה ביניהם התחייבות בכתב מאת מעביד הבא אחריו, לפיה הוא אחראי לפיצויי פיטורים לענין צו זה גם לגבי כל תקופה שלגביה אחראי כאמור המעביד הקודם לרבות אחריות לפי התחייבות כאמור.
פורסם בי”פ, תשכ”ו, עמ’ 1257.
מוסד של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל
צו בדבר אישור תשלום לקופת תגמולים כפיצויי פיטורים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963, אני מאשר כי תשלומי מוסד של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל עבור עובדיו לקרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע”מ יבואו במקום פיצויי פיטורים לעובדים כאמור.
פורסם בי”פ, תשכ”ה, עמ’ 447.

מוסד של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
צו בדבר אישור תשלומים לקופת תגמולים במקום פיצויי פיטורים

1. תשלומי מוסד של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (להלן – המוסד), בעד עובדיו, לקרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע”מ (להלן – הקרן), עבור פנסיה מקיפה בגין תקופת עבודתם מיום י”ז בחשון התשנ”ד (1.11.1993) ואילך יבואו במקום 72% מפיצויי פיטורים;
2. שילם המוסד בנוסף לתשלומיו עבור פנסיה מקיפה עוד 21/3% משכר העובד לקרן או לקופת קרן אחרת, יבואו כל תשלומיו במקום מלוא פיצויי הפיטורים.