ב. הודעה על תנאים מצויים למתן אישור

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג-1963 (להלן – החוק), אני מודיע כי מעביד הממלא אחר כל התנאים שבהודעה זו יהא זכאי לאישור לפי הסעיף האמור; אולם לא יינתן אישור כאמור אם נסיבותיו המיוחדות של המקרה יצדיקו זאת, לפי שיקול דעתו של הממונה הראשי על יחסי העבודה במשרד העבודה והרווחה.

1. ייערך הסכם בין המעביד לעובד (להלן – ההסכם) שלגביו יינתן האישור ואשר לפיו יאמצו שני הצדדים את התנאים שבהודעה זו; ההסכם יהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה האמורה בסעיף 2.
2. המעביד יבטח את העובד בפוליסה (להלן – הפוליסה) אצל מבטח לפי תכנית ביטוח שאושרה על פי הפרק השביעי לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ”ד-1964.
3. תשלומי המעביד השנתיים השוטפים לעניין פיצויי פיטורים יהוו 81/3 (שמונה ושליש אחוז) ממשכורתו של העובד כפי שתהא מפעם לפעם בכפוף לאמור להלן; לעניין זה, “משכורת” – שכר המשתלם על בסיס של חודש או תקופה ארוכה מזו לרבות תוספת יוקר, תוספת ותק, תוספת משפחה וכל תוספת אחרת שהוסכם בין המעביד והעובד שישולמו ממנה האחוזים האמורים.
4. חלו העלאות במשכורת העובד המחייבות הגדלת תשלומי המעביד לעניין פיצויי פיטורים, ישלם המעביד למבטח לפחות אחת לשנה, פרמיה נוספת המתחייבת מהעלאת המשכורת כאמור.
5. נמחק – י”פ 4193 התשנ”ד, עמ’ 2349, מיום 17.2.94.
6. במקרה של העלאת משכורת העובד כאמור בסעיף 4, ישלם המעביד למבטח הפרשי פרמיות אשר יהיו שויים למכפלה של 81/3 (שמונה ושליש אחוז) מסכום העלאת המשכורת השנתית, שמעל להעלאה הנובעת מתנאי ההצמדה הקבועים בפוליסה, במספר שנות עבודתו של העובד אצל המעביד, עד מועד העלאת המשכורת; המבטח יערוך פוליסה נוספת בשל הפרשי פרמיות אלה.
7. הפוליסה תקבע, כי במקרה של פטירת העובד ישלם המבטח לשאירי המבוטח כמשמעותם בסעיף 5 לחוק, או בכל הוראה אחרת שתבוא במקומו, סכום השווה לסך כל הפרמיות ששולמו לעניין פיצויי הפיטורים, כשהן צמודות בהתאם לתנאי ההצמדה שבפוליסה; יתרת סכום הביטוח – אם תהא – תשולם למוטבים על פי הפוליסה.
8. המעביד מתחייב לשלם את הפרמיות ויתר ההפרשות שיגיעו למבטח על פי הפוליסה במועדם לפי תנאי הפוליסה, כל עוד העובד מועסק אצלו.
Tired of reading law books? Play casino games at http://pocketcasino.ca. This will help you relax and you could win great bonuses, too.
9. תשלומי המעביד לפיצויים לפי תנאים אלה, יבואו במקום פיצויי פיטורים ולא תחול על המעביד כל חובה לתשלומים נוספים בשל פיצויי פיטורים, אלא אם לא מילא אחר תנאים אלה.
10. אם העובד או שאיריו יהיו זכאים לקבלת פיצויי פיטורים על פי החוק, או על פי כל חוק מחליף, או על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה החל על העובד, לא יהא המעביד פטור מתשלום פיצויי פיטורים אלא אם נתקיימו התנאים שלהלן:
(1) לעובד נמסרה הזכות על פי הפוליסה, כשכל הפרמיות בעדה שולמו, במלואן עד מועד העברת הזכות, לרבות התשלומים על פי סעיף 6, או – לפי בחירת העובד – שולם לעובד ערך הפדיון הכולל של הפוליסה;
(2) במקרה מות העובד – סכום הביטוח על הפוליסה שולם למוטבים, לאחר שכל הפרמיות המגיעות, עד מות העובד, שולמו במלואן;
(3) היה ערך הפדיון הכולל של הפוליסה או סכום הביטוח קטן מסכום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד או לשאיריו, יהיה המעביד חייב לשלם את ההפרש.
11. שילם המעביד פיצויי פיטורים לעובד או לשאיריו, או חוייב לשלמם, בין מכוח פסק דין ובין אחרת, ינוכה מכל סכום שהעובד או שאיריו זכאים לקבל לפי תנאים אלה, סכום השווה לסך כל הפרמיות ששילם המעביד לעניין פיצויי פיטורים, כשהן צמודות בהתאם לתנאי ההצמדה שבפוליסה והסכום שנוכה כאמור יוחזר בידי המבטח למעביד; קיבלו העובד או שאיריו מכוח תנאים אלה, או מכוח הפוליסה בנסיבות כלשהן, בין לפני מתן פסק הדין ובין לאחריו, סכום כלשהו בלי שנוכה ממנו סכום שיש לנכותו כאמור, חייבים העובד או שאיריו, לפי הענין, לשלם מיד למעביד את הסכום שצריך היה לנכותו כאמור, ובלי לגרוע מכל דרך אחרת של גביה, זכאי המעביד לקזז חוב זה כנגד החוב לפי פסק הדין.
12. (1) נפסקה עבודתו של העובד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, יהא המעביד זכאי לקבל את ערך פדיון הפיצויים של הפוליסה ואילו ההפרש שבין ערך הפדיון הכולל של הפוליסה לבין ערך פדיון פיצויי הפיטורים, ישולם לעובד, אלא אם הוסכם אחרת בין שני הצדדים;
(2) תשלום הכספים המגיעים למעביד ולעובד מכוח פסקה (1) מותנה בהסכמתם של שני הצדדים שתינתן בכתב, ובהעדר הסכמה – תוכרע השאלה בפסק דין של בית הדין לעבודה או של בית משפט מוסמך, או בפסק בוררות – אם הסכימו הצדדים, להעביר את הסכסוך להכרעה בבוררות.
13. תנאים אלה עדיפים על תנאי הפוליסה או כל מסמך שצורף אליה או על כל הסכם שבין המעביד, העובד והמבטח או שבין חלק מצדדים אלה; ואולם אם הוראות הפוליסה או כל מסמך שצורף אליה או תנאי הסכם כאמור מוסיפים על זכויות העובד כפי שהוענקו לו בתנאים אלה, ההוראות המוסיפות עדיפות.