Latest Posts

ב. הודעה על תנאים מצויים למתן אישור

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג-1963 (להלן – החוק), אני מודיע כי מעביד הממלא אחר כל התנאים שבהודעה זו יהא זכאי לאישור לפי הסעיף האמור; אולם לא יינתן אישור כאמור אם נסיבותיו המיוחדות של המקרה יצדיקו זאת,…
Read more

התערבות בית המשפט העליון בפסקי דין

של בית הדין הארצי לעבודה ב. בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק (בג”צ) פסיקתו שלבית הדין הארצי לעבודה אמורה להיות סוף פסוק בנושאים הנמצאים, מכוח הדין, בתחום הסמכות הבלעדית של בתי הדין לעבודה. אולם לא אחת נקבע שבג”צ…
Read more

מקורות לדיני עבודה

כללי הסכם קיבוצי קיים רק אם הוא “הסכם קיבוצי”, כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי”ז-1957פרק: חוק הסכמים קיבוציים – 3. חוק הסכמים קיבוציים והפסיקה לגבי כל אחד מסעיפי החוק (להלן: חוק הסכמים קיבוציים). דב”ע לח/103, 3-102, “צים” חברת השיט הישראלית נגד…
Read more

ה. מתוך תקנון עבודה – הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב, ביום 19 בספטמבר 1962

בין התאחדות בעלי התעשיה בישראל מחלקת העבודה. לבין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל – המחלקה לאיגוד מקצועי, המדור לפועלי התעשיה. 12. על כל עובד לדייק ולבוא בזמן לעבודה. איחר עובד לעבודה יותר מפעמיים תוך תקופה של שלושה חדשים…
Read more

הסכמים קיבוציים

הגדרת הסכם קיבוצי 1. הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים שנעשה והוגש לרישום לפי חוק זה, בעניני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי עבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם, או…
Read more

תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות),

במדינת ישראל ישנם חוקה ברורה ומסודרת. אז קבלו חוק נוסף: הזמנות לחתונה חייבות להיות יוקרתיות, מעוצבות ומדהימות, כדי של-כ-ל המוזמנים יתחשק לקחת חלק באירוע! prettypaper מזמינה אתכם לבחור הזמנה מדהימה לאירוע חשוב ומיוחד. בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5(3), 6, 7…
Read more

הגבלה על חופש העיסוק

ה. סודות עיסקיים, מקצועיים, מסחריים החובה המוטלת על עובד לשמור על סודותיו המסחריים של מעסיקו נובעת: מהוראות החוק; מיחסי הנאמנות בין השניים ומתניית הגבלת עיסוק בחוזה העבודה האישי. סודות מסחריים שייכים למעביד ואין העובד רשאי להעבירם למעביד אחרדב”ע (ע”ע) 164/99,…
Read more

חוק פיצויי פיטורים – תכליות – זכות לפיצויי פיטורים בלא שמתקיימים יחסי עובד ומעביד

פסק: (א) תכליותיו העיקריות של חוק פיצויי פיטורים הן: (1) פיצויי פיטורים כתחליף פנסיה – על פי תכלית זו לעובד הפורש משוק העבודה והופך “גימלאי” מובטחת הכנסה. תכלית זו עולה מסעיפים 11(ה) ו-14 לחוק פיצויי פיטורים; (2) פיצויי פיטורים כהכנסה…
Read more

הנחיות ועזרה למשתמש

האתר “משפט העבודה האישי והקיבוצי” מציג למשתמש בצורה ידידותית ברורה ונוחה חוקים, מאמרים והטפסים של משפט העבודה בצירוף ההלכות העיקריות שנפסקו מפי הערכאות השונות בתוספת פירוט תמציתי של העובדות עליהן מבוססים פסקי הדין, באופן קל וממוקד בכל רזולוציה נדרשת. האתר…
Read more